woensdag 28 mei 2014

Motie oppositie en BEP in Surinaams parlement tegen regeringsbeleid ordening goudsector verworpen

Regeringscoalitie steunt motie tegen beleid ordening goudsector niet

28-05-2014


Paramaribo - Een motie van het Nieuw Front, de Pertjajah Luhur en de BEP tegen het regeringsbeleid inzake de ordening van de goudsector, werd gisteravond in De Nationale Assemblee met 23 stemmen vóór en 26 tegen verworpen. De fractie van Nieuw Suriname en DOE stemden vóór de motie.

De indieners van de motie hadden opgeroepen tot een rechtvaardige Mijnbouwwet en beleid, dat niet alleen strenge en gepaste milieueisen stelt, maar ook de plaatselijke bevolking en waterbronnen beschermt. De oppositie eiste dat de regering de goudwinning op de bodem van de rivieren onmiddellijk stopzette evenals de goudwinning in het stuwmeer. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 28 mei 2014.

Ronnie Asabina, fractieleider van de BEP, motiveerde de motie. Hij haalde aan dat veel mis is gegaan met de ordening. Er zijn vier scalians op het stuwmeer te Brokopondo, terwijl voordat de Commissie Ordening Goudsector ingesteld werd in december 2010, er geen enkel goudponton op het stuwmeer was.

De Commissie Ordening Goudsector is niet in staat geweest een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage die de ongecontroleerde goudwinning teweeg brengt, staat in de motie. Een grondige evaluatie van de ordening, eiste de oppositie. Ze stelden voor dat de regering een sterk platform van kleine gouddelvers in het leven zou roepen. Daarnaast incentives beschikbaar zou stellen in situaties waar milieuvriendelijke technieken worden gebruikt.

De fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka (NDP), zei dat er zaken in de motie zijn waarmee de coalitie het oneens is. Hij haalde aan dat de ordening van de goudsector niet in een fiasco is uitgemond. Volgens Panka mag een van de coalitiepartners vragen om ontmanteling van de sector, maar het is geen fiasco.

‘We zijn niet waar we moeten zijn, maar in de chaotische situatie is er duidelijke verandering gebracht’, stelde Panka. Hij zei dat de ordening stapvoets plaatsvindt. ‘We gaan niet meewerken aan deze motie.’ 

De volledige tekst van de motie:

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtig artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.

Paramaribo, 27 mei 2014.
R. Asabina, R.Randjietsingh, G.Castelen,P.Somohardjo,C.Santokhi, A.Gajadien, A.Tjin-A-Tsoi, R.Wijdenbosch, M.Jogi, R.Zeeman, H.Sakimin,Girjasingh,Rathipal, Chitan,Pigot,Marsidi,Soerdjan,P.Kensenhuis, M. Djojosoparto.

De Nationale Assemblee,
Gehoord,
de uiteenzetting van de Regering m.b.t. het in 2014 te voeren beleid en de beantwoording door de regering van de gestelde vragen over de goudsector in de Nationale Assemblee.

Overwegende,
* dat ons geliefd land Suriname in de wereld nog steeds bekend staat als een ecologisch waardevol land;
* dat de mijnbouwindustrie een belangrijke bijdrage levert aan onze economische bedrijvigheid en ons bruto binnenlands produkt;
* dat het edelmetaal goud niet meer op traditionele wijze ontgonnen wordt, maar dat onder meer gebruik wordt gemaakt van hydraulisch en machinaal mijnen;
* dat regering Bouterse-Ameerali het besluit heeft genomen om de kleinschalige goudsector te ordenen;
* dat wij ons zorgen maken over ongecontroleerde ontbossing, de winning van goud op de bodem van onze rivieren en het stuwmeer in combinatie met aantasting en vernietiging van waterbronnen, vaargeulen, vispopulatie, gezondheid, bedreiging en ondermijning van cultuur, alsook het feit dat het verbouwen van basisproducten verder onder druk komt te staan;
* dat de Commissie ordening goudsector (COGS) niet in staat blijkt te zijn een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage die de ongecontroleerde goudwinning teweeg brengt;
* dat met het gedogen en ongecontroleerde winning van goud op de bodem van ons rivierwater en het stuwmeer wij onverminderd de deur wagenwijd opengooien voor roofbouw van het milieu met rampzalige excessen tot gevolg, waarbij de lokale bewoners worden bedreigd daar ze afhankelijk zijn van de deze waterbronnen voor hun transportwegen, koken, wassen, vee en gewassen;
* dat als gevolg van de ongecontroleerde goudwinning reeds geruime tijd een verhoogde concentraties van kwik terug te vinden is in de vispopulatie, die uiteindelijk in de voedselketen terecht komt;
* dat er sprake is van afwezigheid van een adequaat, transparant en voorspelbaar goudmijnbeleid;
* dat het beoogde en toegezegd structureel beleid en beleidsuitvoering op verschillende deelgebieden, zoals milieu, veiligheid, volksgezondheid, sociaal maatschappelijk, financien en natuurlijke hulpbronnen is uitgebleven;
* dat het aantal overvallen met vuurwapengeweld met de dag toeneemt in deze sector;
* dat naast aantasting en vervuiling van de biodiversiteit de plaatselijke gemeenschappen ook te lijden hebben van onrust, angst, verwarring en verdrijving;
* dat ondanks herhaalde toezeggingen geen enkel exploitatiegebied aan goudzoekers is toegekend en dus nog steeds bij een belofte is gebleven;
* dat ongewenste en verwerpelijke situatie en ontwikkelingen als bandeloosheid, “sweefteki” mentaliteit, criminaliteit, prostitutie, illegaliteit, onveiligheid, gezondheidsdreiging, “hit en run” situatie, de macht van de sterkte en nepotisme de sector nog steeds in haar greep houdt;
* dat de ordening van de goudmijnbouw vooralsnog in een fiasco is uitgemond, zodanig dat zelf een van de twee coalitiefractie in het parlement heeft opgeroepen tot onmiddellijke ontmanteling van de COGS;
* dat er sprake is van een verwachtingskloof en vertrouwenscrisis tussen de COGS en grote delen van de doelgroep inzake de ordening van de goudsector.

heeft besloten,
- het beleid van de regering op het gebied van de ordening van de goudsector af te keuren;
- de regering op te roepen om te komen tot een rechtvaardig Mijnbouwwet en een transparant mijnbouwbeleid, die niet alleen strenge en gepaste milieu-eisen stellen aan de mijnbouw en waterbronnen, maar ook aan de plaatselijke bevolking het recht geven te kiezen voor duurzame ontwikkeling;
- de regering op te roepen om het mijnen van goud op de bodem van onze rivieren af te bouwen;
- de regering op te roepen om onmiddellijk de winning van goud op ons enig stuwmeer stop te zetten en stringent toe te zien dat zulks niet meer plaatsvindt;
- de regering op te roepen ter bevordering van het creëren van een sterk platform van kleinschalige goudmijnbouwers;
- de regering op te roepen om in het kader van de ordening van de goudsector een werkwijze te hanteren, die uitgaat van respect voor mens en natuur, die duurzaam is en die voortbouwt op gezonde lokale tradities;
- de regering op te roepen incentives beschikbaar te stellen in situatie waar men milieuvriendelijke technieken gebruikt;
- de regering op te roepen om de ordening van de goudsector aan een grondige evaluatie te onderwerpen.

en gaat over tot de orde van de dag

Motie oppositie en BEP in Surinaams parlement tegen regeringsbeleid ordening goudsector verworpen

Regeringscoalitie steunt motie tegen beleid ordening goudsector niet

28-05-2014


Paramaribo - Een motie van het Nieuw Front, de Pertjajah Luhur en de BEP tegen het regeringsbeleid inzake de ordening van de goudsector, werd gisteravond in De Nationale Assemblee met 23 stemmen vóór en 26 tegen verworpen. De fractie van Nieuw Suriname en DOE stemden vóór de motie.

De indieners van de motie hadden opgeroepen tot een rechtvaardige Mijnbouwwet en beleid, dat niet alleen strenge en gepaste milieueisen stelt, maar ook de plaatselijke bevolking en waterbronnen beschermt. De oppositie eiste dat de regering de goudwinning op de bodem van de rivieren onmiddellijk stopzette evenals de goudwinning in het stuwmeer. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 28 mei 2014.

Ronnie Asabina, fractieleider van de BEP, motiveerde de motie. Hij haalde aan dat veel mis is gegaan met de ordening. Er zijn vier scalians op het stuwmeer te Brokopondo, terwijl voordat de Commissie Ordening Goudsector ingesteld werd in december 2010, er geen enkel goudponton op het stuwmeer was.

De Commissie Ordening Goudsector is niet in staat geweest een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage die de ongecontroleerde goudwinning teweeg brengt, staat in de motie. Een grondige evaluatie van de ordening, eiste de oppositie. Ze stelden voor dat de regering een sterk platform van kleine gouddelvers in het leven zou roepen. Daarnaast incentives beschikbaar zou stellen in situaties waar milieuvriendelijke technieken worden gebruikt.

De fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka (NDP), zei dat er zaken in de motie zijn waarmee de coalitie het oneens is. Hij haalde aan dat de ordening van de goudsector niet in een fiasco is uitgemond. Volgens Panka mag een van de coalitiepartners vragen om ontmanteling van de sector, maar het is geen fiasco.

‘We zijn niet waar we moeten zijn, maar in de chaotische situatie is er duidelijke verandering gebracht’, stelde Panka. Hij zei dat de ordening stapvoets plaatsvindt. ‘We gaan niet meewerken aan deze motie.’ 

De volledige tekst van de motie:

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtig artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.

Paramaribo, 27 mei 2014.
R. Asabina, R.Randjietsingh, G.Castelen,P.Somohardjo,C.Santokhi, A.Gajadien, A.Tjin-A-Tsoi, R.Wijdenbosch, M.Jogi, R.Zeeman, H.Sakimin,Girjasingh,Rathipal, Chitan,Pigot,Marsidi,Soerdjan,P.Kensenhuis, M. Djojosoparto.

De Nationale Assemblee,
Gehoord,
de uiteenzetting van de Regering m.b.t. het in 2014 te voeren beleid en de beantwoording door de regering van de gestelde vragen over de goudsector in de Nationale Assemblee.

Overwegende,
* dat ons geliefd land Suriname in de wereld nog steeds bekend staat als een ecologisch waardevol land;
* dat de mijnbouwindustrie een belangrijke bijdrage levert aan onze economische bedrijvigheid en ons bruto binnenlands produkt;
* dat het edelmetaal goud niet meer op traditionele wijze ontgonnen wordt, maar dat onder meer gebruik wordt gemaakt van hydraulisch en machinaal mijnen;
* dat regering Bouterse-Ameerali het besluit heeft genomen om de kleinschalige goudsector te ordenen;
* dat wij ons zorgen maken over ongecontroleerde ontbossing, de winning van goud op de bodem van onze rivieren en het stuwmeer in combinatie met aantasting en vernietiging van waterbronnen, vaargeulen, vispopulatie, gezondheid, bedreiging en ondermijning van cultuur, alsook het feit dat het verbouwen van basisproducten verder onder druk komt te staan;
* dat de Commissie ordening goudsector (COGS) niet in staat blijkt te zijn een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage die de ongecontroleerde goudwinning teweeg brengt;
* dat met het gedogen en ongecontroleerde winning van goud op de bodem van ons rivierwater en het stuwmeer wij onverminderd de deur wagenwijd opengooien voor roofbouw van het milieu met rampzalige excessen tot gevolg, waarbij de lokale bewoners worden bedreigd daar ze afhankelijk zijn van de deze waterbronnen voor hun transportwegen, koken, wassen, vee en gewassen;
* dat als gevolg van de ongecontroleerde goudwinning reeds geruime tijd een verhoogde concentraties van kwik terug te vinden is in de vispopulatie, die uiteindelijk in de voedselketen terecht komt;
* dat er sprake is van afwezigheid van een adequaat, transparant en voorspelbaar goudmijnbeleid;
* dat het beoogde en toegezegd structureel beleid en beleidsuitvoering op verschillende deelgebieden, zoals milieu, veiligheid, volksgezondheid, sociaal maatschappelijk, financien en natuurlijke hulpbronnen is uitgebleven;
* dat het aantal overvallen met vuurwapengeweld met de dag toeneemt in deze sector;
* dat naast aantasting en vervuiling van de biodiversiteit de plaatselijke gemeenschappen ook te lijden hebben van onrust, angst, verwarring en verdrijving;
* dat ondanks herhaalde toezeggingen geen enkel exploitatiegebied aan goudzoekers is toegekend en dus nog steeds bij een belofte is gebleven;
* dat ongewenste en verwerpelijke situatie en ontwikkelingen als bandeloosheid, “sweefteki” mentaliteit, criminaliteit, prostitutie, illegaliteit, onveiligheid, gezondheidsdreiging, “hit en run” situatie, de macht van de sterkte en nepotisme de sector nog steeds in haar greep houdt;
* dat de ordening van de goudmijnbouw vooralsnog in een fiasco is uitgemond, zodanig dat zelf een van de twee coalitiefractie in het parlement heeft opgeroepen tot onmiddellijke ontmanteling van de COGS;
* dat er sprake is van een verwachtingskloof en vertrouwenscrisis tussen de COGS en grote delen van de doelgroep inzake de ordening van de goudsector.

heeft besloten,
- het beleid van de regering op het gebied van de ordening van de goudsector af te keuren;
- de regering op te roepen om te komen tot een rechtvaardig Mijnbouwwet en een transparant mijnbouwbeleid, die niet alleen strenge en gepaste milieu-eisen stellen aan de mijnbouw en waterbronnen, maar ook aan de plaatselijke bevolking het recht geven te kiezen voor duurzame ontwikkeling;
- de regering op te roepen om het mijnen van goud op de bodem van onze rivieren af te bouwen;
- de regering op te roepen om onmiddellijk de winning van goud op ons enig stuwmeer stop te zetten en stringent toe te zien dat zulks niet meer plaatsvindt;
- de regering op te roepen ter bevordering van het creëren van een sterk platform van kleinschalige goudmijnbouwers;
- de regering op te roepen om in het kader van de ordening van de goudsector een werkwijze te hanteren, die uitgaat van respect voor mens en natuur, die duurzaam is en die voortbouwt op gezonde lokale tradities;
- de regering op te roepen incentives beschikbaar te stellen in situatie waar men milieuvriendelijke technieken gebruikt;
- de regering op te roepen om de ordening van de goudsector aan een grondige evaluatie te onderwerpen.

en gaat over tot de orde van de dag