woensdag 14 februari 2018

Sharman (VHP): 'Is medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar inademen kwikdampen?'

Assembleevergadering over Minamata Verdrag gaat meer over alle aspecten van kwik


Assembleelid Dew Sharman (VHP) wil weten of er een medisch-wetenschappelijk onderzoek is gedaan om aan te geven wat de status is van de samenleving met betrekking tot het inademen van kwikdampen. Hij heeft bij de behandeling van het Minamata Verdag gisteren gevraagd of Paramaribo en andere gebieden tegen een kwikramp aanzitten. 'Kwik is een heel gevaarlijk ding en wij moeten weten als samenleving in welke mate wij besmet zijn, gezien de zovele medische gevolgen', stelt Sharman, die ook arts is. 

Sharman gaf aan, dat door de Universiteit van Suriname een onderzoek is gedaan waarin is aangegeven dat in en rondom opkoopcentra in Paramaribo er concentraties van methylkwik in de lucht is die duizenden maal hoger is dan de toelaatbare concentratie die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorschrijft. Deze hoge concentraties zijn gemeten door geijkte apparatuur.

'Als er nog geen onderzoek is geweest naar de mate van besmetting, denk ik dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek moet komen om alvast vast te stellen wat de status is van de samenleving', vindt Sharman.

Ook Carl Breeveld (DOE) uitte zijn bezorgdheid over de kwikdampen die vrijkomen bij de verwerking van goud in de bewoonde gebieden. Hij haalde nog een keer de protesten aan rondom het Boys terrein een paar jaar geleden. 'De gezondheid van mensen is het geding en we kunnen daar geen grappen mee maken en we zullen protesteren daartegen.'

Hij wil van de regering weten wat zij gedaan heeft om het kwikprobleem in woongebieden aan te pakken.

Sharman stelde ook de vraag waar allemaal de goudopkoopwinkels zijn gevestigd. Bij zowel de legale als de illegale zaken vindt de zuivering van het goud op dezelfde manier plaats, namelijk door verhitting waardoor de kwikdampen vrijkomen. 'Elke 100 gram aan goud dat wordt aangeboden aan de winkels bevat 5 tot 7 gram kwik dat vrijkomt in de samenleving. En dat is veel gevaarlijker en ik ben bijzonder bezorgd.'

Tijdens de vergadering werd overigens bij herhaling erop gewezen, dat kwik niet een probleem is van het binnenland alleen, maar van het hele land.

Bee (ABOP) wil antwoorden regering over schimmige gang van zaken rond scalians

Breeveld (DOE): 'Mede- werker op scalian zegt, dat er gewoon aan goudwinning wordt gedaan'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) kreeg gisteren in het parlement ondersteuning van collega's bij zijn vragen die hij tijdens de behandeling van het Minamata Verdrag heeft gesteld over de scalians op het stuwmeer. 'Wie is de opdrachtgever, wat kost het, wie betaalt het, hoe lang duurt het en hoe heeft de selectie plaatsgevonden', wil Bee weten, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 14 februari 2018.

Zijn fractiegenot Diana Pokie stelde voor dat de scalians aan ketting gelegd moeten worden.

Carl Breeveld (DOE) zei, dat een medewerker op een goudponton heeft gesteld, dat er gewoon aan goudwinning wordt gedaan.

Bee stelde de vragen eerder tijdens de openbare commissievergadering aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De bewindsman had geen antwoord gegeven, omdat hij vond dat hij al voldoende toelichting heeft gegeven. Voor Bee is het echter belangrijk, dat zijn vragen worden beantwoord, aangezien hij die stelt als parlementariër en de minister verplicht is duidelijke antwoorden te geven.

Breeveld merkte op dat een wetenschappelijk onderzoek moet komen naar wat er op het stuwmeer gebeurt en naar de uitspraken van de minister hierover.

'In plaats van dat de scalians zijn ontmanteld, zijn ze juist uitgebreid', zegt Bee, 'het is onze taak om de regering of zelfs de president op te roepen om op te treden tegen de scalians.'

Bee en fractiegenoot Edward Belfort voerden aan, dat Dodson niet kan optreden, omdat anderen de touwtjes in handen hebben. Volgens Belfort gaat het om opdrachtgevers vanuit het Kabinet van de President. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons greep in en zei dat Belfort met bewijzen moet komen en geen insinuaties moet doen.

Uit verschillende bijdragen van Assembleeleden blijkt dat er getwijfeld wordt aan de antwoorden die Dodson heeft gegeven. Zij voerden aan dat de verklaringen die de bewindsman heeft gegeven onlogisch zijn. Ook het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) weet niks af van inventarisatie van kwik die zou plaatsvinden door scalians. Minister Dodson was er niet om vragen te beantwoorden. Hij is - hoe handig...😒 - in het buitenland.

Met de waarneming is zijn collega Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie belast. De vergadering is verdaagd, omdat de regering  tijd nodig heeft om in te gaan op de vragen en opmerkingen van Assembleeleden.

zondag 11 februari 2018

Zes illegale goudzoekers opgepakt in district Brokopondo

Paar goudzoekers ontkomen rechtsvervolging door geringe boetes te voldoen

(Bron: Korps Politie Suriname)


Het Korps Politie Suriname meldt zondag 11 februari 201, dat het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) in de eerste week van februari zes illegale goudzoekers heeft aangehouden wegens overtreding van de Wet Economische Delicten en overgedragen aan de politie van het ressort Brownsweg. 

De goudzoekers waren illegaal aan het werk in de concessie van een goudverwerkingsbedrijf in het Brokopondo gebied.

Enkele verdachten hebben na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie de zaak buiten proces afgehandeld. Zij moesten boetes variërend tussen slechts Srd 1.000 en Srd 1.200 betalen.

Bij de mannen zijn werktuigen zoals metalen (goud) detectoren en ertsen waarin goud voorkomt in beslag genomen.

De verdachten verplaatsten zich vanuit Paramaribo en afgelegen gebieden om binnen de concessie te opereren. Bij enkele van deze goudzoekers werden ook jachtgeweren en vuurwapens in beslag genomen. De verdachten, bij wie wapens in beslag zijn genomen, zijn in verzekering gesteld voor overtreding van de Vuurwapenwet.

woensdag 7 februari 2018

Minister Dodson: 'Verbruik en in bezit hebben van kwik niet bij wet geregeld'

Dodson streeft naar geleidelijke afbouw dit jaar van kwikgebruik


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei gisteren in de Assemblee, dat kwik in Suriname geleidelijk aan verbannen zal worden. Dit is volgens hem geen gemakkelijke opgave. In 2016 is ongeveer 14.000 kilo goud geproduceerd, waarvoor evenveel kwik wordt gebruikt. Bij ratificatie het Minamata Verdrag erkent Suriname, dat het onjuist gebruik van kwik negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid heeft. Dit schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 7 februari 2018.


Tijdens de openbare commissievergadering over het Minamata Verdrag in De Nationale Assemblee heeft de bewindsman aangegeven, dat er een inventarisatie plaatsvindt van productie die kwik bevat. In sommige medische apparaten komt kwik voor.

Dodson deelde mee, dat op 26 februari een nationale dialoog zal worden gehouden met steun van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de UNDP. Hier zullen alle betrokkenen starten met de discussie over het uitvoeringsmodel. Er is ook een samenwerking met de buurlanden Frans-Guyana en Guyana.

Dodson gaf aan dat in de wetgeving verbruik en in bezit hebben van kwik niet is geregeld. Nergens is aangegeven dat kwik verboden is. Er is wel een smokkelroute via Guyana-Nickerie-Paramaribo. Er is 128 kilo kwik te Burnside (Coronie) in beslag genomen. De smokkelaars zijn beboet wegens een economisch delict.

Kwik staat op de zogenoemde negatieve lijst. Mensen die kwik importeren hebben daar vergunning voor nodig. Kwik dat in apparaten zit wordt niet geregistreerd wanneer dit niet wordt opgegeven. Dit is opgenomen in de actiepunten die uitgevoerd zullen worden.

De minister verwacht dat medio dit jaar diverse zaken al in orde zijn, waardoor de geleidelijke afbouw van gebruik van kwik in werking kan worden gesteld.

Suriname na jaren op weg naar ratificering Minamata-Verdrag

Assembleeleden discussiëren over verdrag en vinden dat kwikgebruik uitgebannen moet worden


'We weten nu niet hoe, waar en door wie kwik in Suriname komt en dus weten we niet waar het wordt opgeslagen'

De commissie van rapporteurs in De Nationale Assemblee is het unaniem erover eens dat het gebruik van kwik moet worden uitgebannen. 'Als verantwoordelijke bestuurders kijken we echter, voor wat de kleinschalige goudwinning betreft, naar een sector die in heel veel arbeidsplaatsen voorziet. Dus moet er goed gekeken worden wat we doen.' Dit zei André Misiekaba (NDP), voorzitter van de commissie die de openbare behandeling van het Minamata-Verdrag - om kwik geleidelijk uit te bannen - voorbereidt, gisteren tijdens de openbare commissievergadering, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 7 februari 2018.

'Conclusie: Regering check de ruimte die het verdrag biedt en praat goed met alle stakeholders om zodoende een richtige uitvoering na goedkeuring te garanderen', stelde Misiekaba.

De ratificatie van het verdrag zal volgens de commissievoorzitter grote invloed hebben op de samenleving en de kleinschalige goudmijnbouw in het bijzonder, aangezien deze sector voornamelijk gebruik maakt van kwik bij de goudwinning.

Er zijn vragen gesteld over hoe het kwik het land binnenkomt. Volgens informatie van het ministerie van Handel, Industrie en Transport, komt kwik al 15 jaren niet via de officiële kanalen het land binnen. Sinds 2003 zijn er geen vergunningen aangevraagd voor de import. 'Als we niet weten hoe, waar en door wie kwik in Suriname komt en dus niet weten waar het wordt opgeslagen, hoe zullen we kunnen garanderen dat de opslag milieuvriendelijk geschied?', vroeg Misiekaba aan de hand van een van de vereisten van het Minamata Verdrag; het milieuvriendelijk opslaan van kwik.


Marinus Bee (ABOP) legde extra de nadruk op de gevolgen van klimaatsverandering in de wereld en de hand die de mens daarin heeft. 'Wij als samenleving moeten ons bewust zijn wat wij als mens allemaal in staat zijn te doen. Zowel positief als negatief wanneer het gaat om de vernietiging van onze natuur. De aarde biedt ons schone lucht, gezond eten en schoon water, maar de natuurlijke processen die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden steeds vaker door mensen verstoord', voerde Bee aan. Dit gedrag is de voornaamste reden waarom de aarde sinds de jaren vijftig warmer wordt. 

Patricia Etnel (NPS) zei, dat de uitvoering van de 'Minamata Convention on Mercury' een grote invloed zal hebben op de economie en daarmee ook de toekomst van Suriname. Voor haar is het belangrijk dat het belang van de uitvoering van dit verdrag wordt opgenomen in het ontwikkelingsplan, vooral als overeengekomen is dat de wereld anno 2020 het gebruik van kwik met 50% terugbrengt. Het gebruik van alternatieven in plaats van kwik zijn volgens Etnel bepalend voor de toekomst van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning. Zowel Riad Nurmohamed (VHP) als Sylvana Afonsoewa (NDP)benadrukten ook de impact van de ratificatie van dit verdrag voor de goudmijnbouw. Hoewel kwik schadelijk is voor de menselijke gezondheid, moeten de kleinmijnbouwers over voldoende informatie beschikken en ook alternatieven geboden worden. 

Het Minamata Verdrag trad op 16 augustus 2017 in werking nadat vijftig landen het verdrag hadden geratificeerd. Het doel van dit verdrag is het beschermen van de menselijk gezondheid en het milieu tegen het door mensen teweeg gebrachte uitstoot van kwik en kwikverbindingen. Het verdrag is genoemd naar het Japanse vissersdorp Minamata, waar in 1956 de jarenlange systematische lozing van afvalwater fataal werd voor de gezondheid van de inwoners. 

Onderzoek wees toen uit de veroorzaker van de 'Minamataziekte' de blootstelling was van het menselijke lichaam aan grootschalige Methylkwikvergiftiging. Deze gebeurtenis heeft de wereld bij elkaar gebracht om afspraken te maken over de productie, het beheer en de in- en uitvoer van kwik. 

Suriname erkent met het ratificeren van dit verdrag dat het onjuiste gebruik van kwik negatieve effecten heeft op het milieu en de menselijke gezondheid en dat Suriname middels internationale ondersteuning geleidelijk aan kwik wil uit te bannen.

vrijdag 2 februari 2018

Districtscommissaris Boven Coppename legt scalian bij Donderskamp aan ketting

Scalian zou door duwboot naar Nickerie geduwd worden

Districtscommissaris Ludig Mettendaf vindt het 'geen zuivere zaak'


Een scalian die opdook in de buurt van het inheemse dorp Donderskamp, in het Boven Coppename-gebied, is aan de ketting gelegd door districtscommissaris Ludig Mettendaf, aldus vandaag, vrijdag 2 februari 2018, het  Burger Informatie Centrum Boven Coppename. 

Bij navraag aan de mannen die op scalian waren, blijkt dat die van een ondernemer is die de opdracht gegeven heeft aan een duwboot om deze naar Nickerie te vervoeren. Mettendaf vindt dat hier geen sprake is van een zuivere zaak en laat een onderzoek instellen.

De politie en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn op de hoogte gesteld. Samen wordt het onderzoek verder geleid.

De scalian blijft aan de ketting blijven totdat er duidelijkheid komt. Voor de districtscommissaris is het onmogelijk in Boven Coppename, Wajambo, Coronie en Nickerie goud te mijnen. De kwaliteit van de rijstsector moet gegarandeerd blijven, benadrukt Mettendaf.