woensdag 6 november 2013

Suriname staat niet te springen om VN kwik Minamata Verdrag definitief te tekenen

NIMOS lijkt geen haast te maken met consultatieronden inzake Minamata Verdrag

06-11-2013


Paramaribo - Er zal nog veel werk moeten worden verzet voordat Suriname zich kan committeren aan het VN Minamata Verdrag, dat een mondiaal wettelijk bindend instrument is om de risico’s van kwik op de menselijke gezondheid en het milieu aan te pakken. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is samen met relevante belanghebbenden druk doende om door middel van een reeks consultaties en veldonderzoekingen, een analyse te verrichten van de huidige situatie met betrekking tot het kwikgebruik en de mogelijke consequenties indien Suriname dit verdrag ratificeert, aldus is vanavond, woensdag 6 november 2013, te lezen in De West.

Hoewel Suriname tot de 140 naties behoorde die eerder dit jaar instemden met de tekstuele inhoud van het verdrag, zijn Suriname en Paraguay de enige Zuid-Amerikaanse landen die het document nog niet hebben ondertekend.

Niet zo opmerkelijk, immers opeenvolgende Surinaamse regeringen hebben de afgelopen jaren geen blijk gegeven het gebruik van kwik in bijvoorbeeld de kleinschalige goudwinning aan te pakken en om porknokkers te ondersteunen bij de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden.

Het verdrag, dat al door 92 landen is geratificeerd en in oktober in werking is getreden, dwingt regeringen ertoe nationale actieplannen te ontwikkelen die het gebruik van het giftige metaal aan banden legt.

Het NIMOS maakte gisteravond via een presentatie van inleidster Gwendolyne Smith en NIMOS-juriste Farzia Hausil duidelijk dat nog een reeks consultaties en veldonderzoekingen en analyses moet worden verricht. Er is een quick scan gemaakt, diverse actoren zoals importeurs, goudopkoop- en verwerkingsbedrijven en goudzoekers worden geconsulteerd en het is de bedoeling dat een zogenaamde road map aan de regering wordt overhandigd, zodat Suriname nog dit jaar het Minamata Verdrag kan ondertekenen. Suriname zal dan aanspraak kunnen maken op een Global Environment Facility Trust Fund en zich moeten onderwerpen aan de bepalingen die in een nationaal actieplan zijn opgesteld.

Die behelsen onder meer de nationale doelstellingen en reductie targets, de acties en maatregelen betreffende de verwerking en (open) verbranding van (verwerkt) amalgaam, de regulering van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en de baseline schattingen van de hoeveelheden gebruikt kwik. Voorts moeten er strategieën zijn opgenomen voor het bevorderen van de vermindering van de kwikuitstoot en de blootstelling daaraan, het beheer van de handel en de preventie van de verspreiding van kwik en kwikverbindingen van zowel buitenlandse als binnenlandse bronnen, het betrekken van belanghebbenden bij de uitvoering en ontwikkeling van het nationale actieplan, de volksgezondheid van kleinschalige goudzoekers en hun leefgemeenschappen, het voorkómen van blootstelling aan kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen en zwangere vrouwen) en de informatieverschaffing aan goudzoekers en getroffen gemeenschappen.Daarbij moet tevens een tijdschema voor de uitvoering van het nationaal actieplan worden opgesteld. Naast de kleinschalige mijnbouw, die ruim 30% van kwikgebruik voor haar rekening neemt, moet ook het 70% kwikgebruik in andere sectoren aan banden worden gelegd. Zo zullen na 2020 bepaalde batterijen, lampen, pesticiden, thermometers, barometers, manometers niet meer ingevoerd mogen worden.Ook zullen er op andere zaken beperkingen worden ingesteld.

Kwik komt ook voor in bepaalde huishoudelijke apparaten, cosmetica en medicijnen en wordt gebruikt in de tandheelkunde, tattoo shops en laboratoria. Het nationaal actieplan zal tevens de emissiebronnen in de atmosfeer van bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties moeten inventariseren en afhankelijk van de economische en technische haalbaarheid, betaalbaarheid en de nationale omstandigheden regels moeten vaststellen met betrekking tot onder meer emissiegrenswaarden.

Kwik is een zeer gevaarlijk gif dat het centraal zenuwstelsel aantast, hoge bloeddruk veroorzaakt bij jongeren, leidt tot geheugenverlies en andere ernstige aandoeningen.
  
Klik hier voor meer informatie over het Minamata Verdrag.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten